• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  فريمان- ميدان امام خميني- خيابان امام موسي صدر- امام موسي صدر7 دولتي بنا رباط 11/05/1378 2580 صفويه - قاجاريه فریمان رباط فریمان 1
  بخش مركزي- دهستان فريمان– 9 كيلومتري جنوب فريمان دولتي بنا سد 12/25/1379 3522 اسلامي فریمان بند فریمان 2
  روستاي عشق آباد وقفي بنا آرامگاه 05/11/1380 4465 تيموري فریمان مزار نظام الدین عشق آباد 3
  فريمان- خيابان امام خميني- خيابان شهيدمطهري شرقي(خانه مشاهير) خصوصي بنا منزل 05/08/1381 5932 پهلوي اول فریمان خانه شهید مرتضی مطهری 4
  بخش قلندرآباد- دهستان سفيد سنگ- 100 متري شمال روستاي رزمگاه عليا (52 ك.م شرق فريمان) عمومي بنا قلعه 06/23/1382 10182 قرن 7-12 ه .ق فریمان قلعه کهنه رزمگاه 5
  بخش قلندرآباد- دهستان قلندرآباد- 100 متري جنوب شرق روستاي مزاربي آبه ( 27 ك .م جنوب شرق فريمان) وقفي بنا آرامگاه 08/02/1382 10455 قرن 10و11 ه .ق فریمان مزار بی آبه 6
  بخش قلندرآباد- دهستان سفيد سنگ- 100 متري شمال روستاي رزمگاه عليا (52 ك . م شرق فريمان) وقفي بنا آرامگاه 08/02/1382 10456 صفويه فریمان مقبره رزمگاه 7
  فريمان - ميدان امام خميني –خيابان طالقاني- اداره بازرگاني دولتي بنا ساختمان اداري 11/02/1382 10894 پهلوي فریمان ساختمان اداره قند و شکر 8
  فريمان – ميدان امام خميني– ضلع جنوبي ميدان – ساختمان شهرداري فريمان دولتي بنا ساختمان اداري 11/02/1382 10895 پهلوي فریمان ساختمان شهرداری 9
  فريمان- ميدان امام خميني– ضلع شمالي ميدان- ساختمان بنياد شهيد دولتي بنا ساختمان اداري 11/02/1382 10896 پهلوي اول فریمان ساختمان بنیاد شهید 10
  فريمان – ميدان امام خميني– خيابان طالقاني- اداره كشاورزي دولتي بنا ساختمان اداري 11/02/1382 10897 پهلوي فریمان ساختمان اداره کشاورزی 11
  فريمان – ميدان امام خميني– انتهاي خيابان طالقاني دولتي بنا مدرسه 11/02/1382 10898 پهلوي اول فریمان دبیرستان شهید بهشتی 12
  فريمان – ميدان امام خميني– خيابان طالقاني- بانك ملي دولتي بنا ساختمان اداري 11/27/1382 10918 پهلوي فریمان ساختمان بانک ملی ایران 13
  فريمان – ميدان امام خميني– انتهاي خيابان طالقاني دولتي بنا دروازه 11/27/1382 10921 پهلوي فریمان دروازه ورودی فریمان 14
  بخش قلندرآباد- دهستان قلندرآباد-700 متري جنوب شرق قلندرآباد (17 ك . م جنوب شرق فريمان) دولتي بنا قلعه 05/17/1383 11026 قاجاريه فریمان قلعه حسن آباد 15
  فريمان – ميدان امام خميني- خيابان امام موسي صدر – خيابان جامي شرقي (تقاطع خ جامي شرقي و هفت تير) عمومي بنا بازار 05/17/1383 11028 پهلوي اول فریمان چهار دالان 16
  بخش قلندرآباد-دهستان سفيد سنگ- روستاي شاهان گرماب (56 ك .م شرق فريمان) دولتي بنا حمام 05/17/1383 11032 صفويه فریمان حمام شاهان گرماب 17
  بخش مركزي - 100 متري روستاي سنگ بست دولتي بنا رباط 05/17/1383 11047 تيموري فریمان رباط سنگ بست 18
  بخش قلندرآباد-دهستان سفيد سنگ-500 متري شرق روستاي محمدآباد سرچشمه (61 ك .م شرق فريمان) دولتي بنا قلعه 05/17/1383 11048 قرن 12-9 ه . ق فریمان قلعه سرچشمه محمد آباد 19
  بخش مركزي - ميان بافت روستاي سعد آباد خصوصي بنا آب انبار 06/16/1383 11089 قاجاريه فریمان آب انبار سعد آباد 20
  بخش قلندرآباد – خيابان امام خميني – روبروي مسجد جواد الائمه (16 كيلومتري جنوب شرق فريمان) خصوصي بنا حمام 12/24/1383 11514 قاجاريه فریمان حمام مسجد جامع قلندر آباد 21
  بخش مركزي-دهستان فريمان– 8 كيلومتري جنوب فريمان دولتي بنا ساختمان اداري 12/24/1383 11673 پهلوي اول فریمان خانه كارخانه قند (قصر) 22
  بخش مركزي - فرهادگرد - روستاي نعمان عمومي بنا قلعه 03/04/1384 11773 تيموري فریمان قلعه نعمان 23
  بخش مركزي- ميدان امام خميني – خيابان طالقاني- انتهاي كوچه ياسمني خصوصي بنا منزل 04/05/1384 11919 پهلوي اول فریمان خانه ياسمني 24
  بخش قلندرآباد- دهستان سفيد سنگ- 100 متري شرق سفيد سنگ (23 ك .م شرق فريمان) عمومي بنا آب انبار 04/12/1384 12002 صفويه فریمان آب انبار سفيد سنگ 25
  فريمان – ميدان امام خميني- خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي دولتي بنا دروازه 08/25/1384 13884 پهلوي فریمان ورودي قديمي تربت جام 26
  فريمان – ميدان امام خميني – خيابان طالقاني- سازمان دانش آموزي دولتي بنا ساختمان اداري 08/25/1384 13885 پهلوي اول فریمان ساختمان امور تربيتي 27
  فريمان – حد فاصل خيابان هاي امام خميني، اسدآبادي، شهيد خداداديان و شهيد مطهري شرقي عمومي بنا باغ 05/24/1385 15875 پهلوي اول فریمان باغ ملي فريمان 28
  بخش قلندرآباد - دهستان قلندرآباد-1 ك .م جنوب غربي روستاي كته شمشير (18 ك .م جنوب شرق شهر فريمان) دولتي بنا قلعه 09/01/1388 28107 قرن 4-6ه.ق فریمان بقاياي قلعه كته شمشير 29
  بخش مركزي - روستاي سنگ بست دولتي بنا مجموعه مجموعه 10/15/1310 164 اسلامي فریمان مجموعه تاریخی سنگ بست (ميل مقبره اياز-ارسلان جاذب) 30
    دولتي تپه تپه 06/18/1377 2104 پيش از تاريخ- اسلامي فریمان تپه فرهاد گرد 31
    خصوصي تپه تپه 08/02/1382 10453 پيش از تاريخ فریمان تپه گبری شاهان گرماب 32
    خصوصي تپه تپه 05/17/1383 11025 پيش از تاريخ- تاريخي فریمان تپه عالم 33
    دولتي تپه تپه 05/17/1383 11027 تاريخي- قرن 7و8 ه .ق فریمان تپه گرد 34
    دولتي تپه تپه 05/17/1383 11031 قرن 9-5 ه . ق فریمان تپه قلعه نرگ 35
    خصوصي تپه تپه 05/17/1383 11049 هزاره دوم - تاريخي فریمان تپه احمد آباد 36
    دولتي تپه تپه 05/17/1383 11050 ساساني- قرن 5-7 ه .ق فریمان تپه طلايي مراغه 37
    دولتي تپه تپه 06/16/1383 11075 ساساني- قرن 6-7ه .ق فریمان تپه خرگوشي 38
    دولتي تپه تپه 06/16/1383 11090 پيش ازتاريخ - اسلامي فریمان تپه نادر 39
    دولتي تپه تپه 06/16/1383 11130 قرن9 -5 ه .ق فریمان تپه قلعه سنگي گنبدك 40
    دولتي تپه تپه 12/24/1383 11672 صفويه فریمان تپه قلعه نهسك 41
    دولتي تپه تپه 07/23/1384 13529 قرون اوليه- ميانه اسلامي فریمان تپه سياه سنگ 42
    دولتي تپه تپه 11/13/1388 29059 قرن 7-8ه .ق فریمان تپه سفالي سنگ بست 43
    دولتي محوطه محوطه 06/23/1382 10181 قرن 6-12 ه .ق فریمان محوطه باستانی زرکک 44
    دولتي محوطه محوطه 08/02/1382 10454 قرن 4-12 ه .ق فریمان محوطه باستانی کارغش بالا 45
    دولتي محوطه محوطه 05/17/1383 11024 قرن 12و9 ه .ق فریمان محوطه باستاني بونه گز 46
    دولتي محوطه محوطه 05/17/1383 11029 تاريخي-صدراسلام فریمان تل گرگ 47
    خصوصي محوطه محوطه 05/17/1383 11030 قرن 12و9 ه .ق فریمان محوطه باستاني هوس 48
   
   

   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق